อบรม KYT

อบรม KYT  เป็นหลักสูตรที่มีชื่อว่า การหยั่งรู้ระวังอันตราย เพื่อความปลอดภัย หลักสูตรนี้จะทำให้ลูกจ้างได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมต่างๆ ย้ำเตือนอันตรายและการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการอบรม KYT  คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและมีหลักสูตรการอบรมอย่างไรบ้าง ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ตามไปชมพร้อมๆ กันเลย 

วัตถุประสงค์ของการอบรม KYT   

  • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม KYT  
  • เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการหยั่งรู้ระวังภัยให้กับผู้เข้ารับการอบรม
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
  • ช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในที่สุด

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม KYT   

มีหลายคนสงสัยว่าคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม KYT   มีอะไรบ้าง ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม KYT   อาจเป็นหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ ตลอดจนผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ารับการอบรม KYT   ได้   

หัวข้อในการอบรม KYT    

ผู้เข้ารับการอบรม KYT   จะได้อบรมเกี่ยวกับภาคทฤษฎี ได้แก่คำนิยามความหมายของกิจกรรม KYT และบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม KYT  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำกิจกรรม KYT ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาในการจัดทำโครงการกิจกรรม KYT

สำหรับการจัดทำโครงการกิจกรรม KYT  มีด้วยกันทั้งหมด 4 ขั้นตอนได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 คือการสำรวจเพื่อหาอันตรายที่มีอยู่ในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 คือการวิเคราะห์และจัดเรียงลำดับความสำคัญของอันตรายแต่ละชนิด

ขั้นตอนที่ 3 คือการกำหนดมาตรการป้องกันการควบคุมและการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเลือกมาตรการควบคุมและแก้ไขที่ดีที่สุด

การหยั่งรู้ระวังอันตรายด้วยการทำ KYT

หากเราย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา จากสถิติการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานพบว่าแนวโน้มลดลง สถิติที่มีแนวโน้มลดลงของอุบัติเหตุ เกิดจากการบริหารจัดการภายในกิจการหรือสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพนั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ รวมถึงการตรวจสอบระบบป้องกันอุบัติเหตุ การที่โรงงานอุตสาหกรรมได้สร้างอาคารถูกต้องตามหลักวิศวกรรมด้วยมีการออกแบบและการติดตั้งเครื่องจักรอย่างเหมาะสม จึงนำมาสู่ความปลอดภัยในการทำงานและได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย กฎระเบียบ หลักความปลอดภัยในการทำงานด้วยรวมถึงการที่นายจ้างรณรงค์ให้ลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการให้ทักษะให้ข้อมูลให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ลูกจ้าง การอบรม KYT ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลง